Usluge

Trivax VV se bavi uslužnim delatnostima kao što su usluge uvoza i registracije/sertifikacije medicinskih sredstava, instalacija i obuka korisnika, postprodajna tehnička podrška, usluge održavanja i konsultantske usluge pri nabavci medicinske opreme.

Uvoz

Radi uvoza stavljanja u promet na tržište Republike Srbije, medicinska sredstva moraju biti pravovremeno registrovana u odgovarajućem registru Aencije za lekove i medicinska srestva RS. Trivax VV vrši uslugu prikupljanja i pripreme potrebne dokumentacije i podnosi zahtev nadležnom organu. Tek nakon dobijanja rešenja o upisu u registar ALIMS oprema se može uvoziti (usluge špedicije, carinjenja i transporta) i staviti u pomet na tržište RS.

Instalacija

Instalacija
Instalacija, Atom inkubatori

U najvećem broju slučajeva isporučenu opremu je potrebno instalirati odnosno pripremiti za svakodnevni rad, što podrazumeva povezivanje i konfigurisanje aparata i njegovih komponenti, prilagođavanje raspoloživih funkcija konkretnim uslovima i potrebama korisnika, testiranje rada aparata i vođenje evidencije o instaliranoj opremi i korisnicima. Aparate instaliraju naša stručna lica u prostorijama korisnika, inženjeri obučeni i autorizovani od strane proizvođača predmetne opreme.

Instalacija, Otopront ORL radno mesto
Instalacija, Schmitz operacioni sto

Obuka

Radi efikasne upotrebe medicinskih aparata i radi njihove dugovečnosti i ispravnog funkcionisanja, vrši se obavezna obuka osoblja korisnika isporučene opreme. Uz aparate isporučujemo i uputstva za upotrebu na srpskom i engleskom jeziku ali prioritet dajemo neposrednoj obuci lica, od strane edukovanog osoblja u predstavništvima proizvođača, koja će raditi na konkretnim aparatima. Na taj način se obezbeđuje realan uvid u osposobljenost korisnika, ispravljaju se eventualne greške u postupcima i pruža se efikasna obuka koja je trajanjem i sadržajem prilagođena stvarnim potrebama na odeljenju. U slučaju potrebe obuka se može ponoviti i dopuniti nakon nekog vremena koje je potrebno da se materija zaista usvoji.

Servisni sertifikati servisera
Servisni sertifikati servisera
Servisni sertifikati servisera
Servisni sertifikati servisera
Servisni sertifikati servisera

Tehnička podrška

Razni potrošni materijal
Antibakterijski filteri

Tokom radnog veka isporučene medicinske opreme povremeno je potrebno pružiti odgovore na novonastala pitanja ili probleme koji su se javili tokom upotrebe aparata. Najčešće se radi o dodatnom pojašnjavanju funkcija aparata koje se retko koriste, o osvežavanju postojećeg znanja kod novih korisnika ili o promeni konfiguracije ili podešavanju aparata. Velika većina eventualnih problema se rešava direktno kroz razgovor sa inženjerima putem telefona, a u slučajevima gde je to potrebno pravovremeno izlazimo na teren. Takođe vršimo isporuku kvalitetnog originalnog potrošnog materijala kako bi se omogućio nesmetan i kvalitetan rad opreme.

Servis

Servis

Radi neprekidnog i pouzdanog rada medicinskih aparata, tehnička služba Trivax VV pruža korisnicima usluge postprodajnog servisiranja/održavanja isporučene opreme. Ukoliko je proizvođač predvideo potrebu za preventivnim periodičnim održavanjem aparata, naši inženjeri pružaju tu uslugu u skladu sa predviđenim protokolom proizvođača, uz redovnu zamenu svih potrošnih delova i sva potrebna testiranja - o čemu se korisniku izdaje odgovarajuća potvrda/sertifikat. Tokom garantnog i van garantnog roka pružamo i usluge vanrednog servisiranja, otklanjanja eventualnih kvarova i zastoja u radu opreme, kao i isporuku originalnih rezervnih delova i procenu uzroka kvara. Sve servisne usluge obavljaju iskusni autorizovani inženjeri koji su prošli potrebne treninge u servisnim centrima proizvođača i o tome poseduju odgovarajuće sertifikate. Usluge servisiranja i preventivnog održavanja se obavljaju ili u prostorijama gde se medicinska oprema nalazi (terenska služba) ili u autorizovanom servisu Trivax VV - prema izboru korisnika opreme.

Konsultantske usluge

Konsultantske usluge
Konsultantske usluge

Nabavka medicinske opreme je najčešće skopčana sa problemom izbora između različitih nivoa kvaliteta i opremljenosti aparata, kao i problema sa uklapanjem u predviđani budžetski okvir. Ovo dovodi do potrebe za stalnim pravljanjem kompromisa u pogledu nivoa opremljenosti i konfiguracija aparata koje su na raspolaganju i stvarnih potreba na odeljenju. Trivax VV obezbeđuje besplatnu uslugu konsultacije sa krajnjim korisnikom, koja kroz razgovor sa lekarima pronalazi optimalan cost/benefit balans na osnovu čega preporučujemo aparate koji će najefikasnije zadovoljiti konkretne potrebe korisnika. U obzir se uzima i mogućnost kasnije nadogradnje potrebnim funkcijama, povezivanje opreme u celovit sistem kao i buduće potrebe korisnika. U svakom slučaju, naša filozofija pomera težište ka kvalitetnijoj opremi čime se obezbeđuje veće zadovoljstvo korisnika, kvalitetnija usluga pacijentima, duži životni vek aparata  i manja cena tekućeg održavanja.